รายงานเตียง

โรงพยาบาล
วันที่ตั้งค่าเตียงล่าสุด
Home Isolation
Community Isolation
ระดับ3 ใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ
ระดับ 2.2 Oxygen high flow
ระดับ 2.1 Oxygen low flow
ระดับ 1 ไม่ใช้ Oxygen
ระดับ 0 Home Isolation (stepdown)
สังกัด
ทั้งหมด ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ทั้งหมด ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ทั้งหมด ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ทั้งหมด ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ทั้งหมด ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ทั้งหมด ใช้ไปแล้ว คงเหลือ ทั้งหมด ใช้ไปแล้ว คงเหลือ
โรงพยาบาลพัทลุง 28 มี.ค. 2565 5000 0 5000 0 0 0 24 1 23 30 3 27 30 4 26 30 12 18 0 1 -1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลกงหรา 19 เม.ย. 2565 3500 50 3450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 60 1 59 200 7 193 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเขาชัยสน 28 มี.ค. 2565 2000 0 2000 135 0 135 0 0 0 0 0 0 28 1 27 60 4 56 200 7 193 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลตะโหมด 20 เม.ย. 2565 500 16 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 22 7 0 7 50 0 50 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลควนขนุน 8 เม.ย. 2565 4000 486 3514 140 1 139 0 0 0 3 0 3 10 0 10 24 42 -18 100 1 99 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลปากพะยูน 4 เม.ย. 2565 2000 8 1992 70 0 70 0 0 0 0 0 0 15 2 13 30 11 19 0 0 0 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลศรีบรรพต 23 พ.ค. 2565 19 0 19 21 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 -1 0 0 0 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลป่าบอน 11 ม.ค. 2565 20 20 20 20 0 0 0 0 20 20 30 30 20 20
โรงพยาบาลบางแก้ว 6 เม.ย. 2565 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 9 25 1 24 0 0 0 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลป่าพะยอม 5 เม.ย. 2565 2000 12 1988 70 0 70 0 0 0 0 0 0 16 0 16 44 0 44 100 0 100 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลปิยะรักษ์ 12 ม.ค. 2564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิขุ) 7 เม.ย. 2565 1500 32 1468 50 0 50 0 0 0 0 0 0 4 1 3 15 5 10 40 1 39 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ CI วังโนราห์ 11 มี.ค. 2565 10000 181 9819 300 1 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ศูนย์น้ำใจคนเมืองลุง จังหวัดพัทลุง 5 พ.ค. 2564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงพยาบาลสนามวังโนราห์ 16 ต.ค. 2564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลสนามนางตุง เฟส2 13 ธ.ค. 2564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 30739 785 29954 806 2 804 24 1 23 33 3 30 166 10 156 332 85 247 710 17 693

*เตียง = เตียงสำหรับผู้ป่วย covid

ระบบประมวลผลล่าสุด: 2022-05-25 07:30:08